Kadar Dangdut Dalam Tubuhmu Setinggi Apa?

Kita kepo nih sama kamu :p