Jaehyun NCT, Kapan Kamu Bakal Dilamar Oppa?

Bentar, Kamu Itu . . .